Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die door opdrachtgever en opdrachtnemer worden gesloten. Het is Antario toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken.

Artikel 2. Honorarium
De opdrachtgever is verplicht om aan Antario de overeengekomen vergoeding, verder “honorarium”, te betalen voor de door Antario te verrichten werkzaamheden. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht, zal het honorarium in termijnen worden betaald. De laatste, door de opdrachtgever te betalen, termijn van het honorarium is pas opeisbaar bij afronding van de opdracht. Het overeengekomen honorarium is exclusief BTW en zal met BTW worden verhoogd indien Antario wettelijk tot het in rekening brengen van BTW verplicht is. Wij hanteren als betalingsconditie een remise binnen 14 (zegge: veertien) dagen na datum nota.

Artikel 3. Kosten Antario
De opdrachtgever is verplicht om de kosten die Antario maakt voor de uitvoering van de opdracht, te vergoeden na ontvangst van de daartoe door Antario opgestelde factuur en binnen de op die factuur genoemde betalingstermijn.

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever
De opdrachtgever is gerechtigd om de opdracht tussentijds in te trekken dan wel de overeenkomst van opdracht op te zeggen. In geval van tussentijdse intrekking of opzegging blijft de opdrachtgever dat deel van het honorarium verschuldigd waarvan de opeisbaarheid niet afhankelijk is van de afronding van de opdracht en zal de cliënt de kosten die Antario heeft gemaakt en/of nog zal maken in verband met haar werkzaamheden tot de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht aan Antario dienen te vergoeden. Antario behoudt zich het recht voor een annuleringsvergoeding van 20% van de verwachte bruto (jaar)beloning in rekening te brengen. Antario behoudt zich het recht voor om een wijziging door de opdrachtgever van de bemiddelingsopdracht als een beëindiging van de aanvankelijke opdracht en de verlening van een nieuwe opdracht te beschouwen.

Artikel 5. Verrekening
De opdrachtgever is niet tot verrekening gerechtigd van haar verplichtingen tot betaling van het honorarium en de vergoeding van de door Antario gemaakte kosten.

Artikel 6. Incassokosten
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet; betaling binnen 14 (zegge:veertien) dagen na factuur datum, wordt de opdrachtgever enkel vanwege dat verzuim een incasso kostenvergoeding verschuldigd van 10% van het niet tijdig betaalde bedrag, inclusief BTW.

Artikel 7. Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan Antario te geven die Antario redelijkerwijs nodig is om de werkzaamheden naar behoren ten uitvoer te kunnen brengen.

Artikel 8. Informatie
Antario is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. Op de overeenkomsten van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden, zal Nederlands recht van toepassing zijn. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.